Regel vaste gezichten op de groep en hoe we dit structureel invullen bij De Dag Door 2018(18 maart 2018)

Volgens de Wet IKK die op 1 januari van kracht is gegaan, mogen er maximaal 2 vaste gezichten voor 0-jarigen (baby’s) worden ingezet. Op de dagen dat het kind onder de 1 jaar naar de groep komt, is er altijd minimaal één van deze twee pedagogisch medewerkers werkzaam. Wanneer de omvang van de stamgroep vraagt om inzet van meer dan twee pedagogisch medewerkers, dan mogen maximaal drie vaste pedagogisch medewerkers aan het kind worden toegewezen. Naast het ‘vaste gezicht’ kunnen andere pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voor kinderen met een flexibele dagen geldt het ‘vaste gezichten-eis’ niet.

In de uitwerking van deze regel kiezen we er in een groep met 0-jarigen (horizontaal of verticaal) voor om twee pedagogisch medewerkers in te zetten die de hele week samen de vijf weekdagen bezetten. Bv. één medewerkster werkt drie dagen en de ander werkt de andere twee dagen). We kunnen er, indien dit mogelijk is w.b. formatie, er ook voor kiezen om aan iedere baby twee pedagogisch medewerkers als ‘vaste gezichten’ te koppelen. Zodat twee pedagogisch medewerkers (c.q. drie wanneer meer dan twee pedagogisch medewerkers vereist zijn) met elkaar de hele week werken c.q. er voor elke baby altijd minimaal één van de vaste gezichten werkt op de dagen dat het kind komt.

We werken bij De Dag Door met een klein en stabiel team, waardoor we kunnen verzekeren dat bovenstaande wettelijke regel kan worden nagekomen op de groepen. Er kan echter door een overmachtssituatie een ander scenario ontstaan. Denk hierbij b.v. aan een situatie waarop op een moment de twee vaste gezichten op de groep met babietjes, beiden ziek zijn of niet beschikbaar zijn op de betreffende dag. De kans dat bovenstaande situatie voorkomt is klein maar we willen dit expliciet benoemen. En aangeven hoe we hiermee zullen omgaan. 

1
In een overmachtssituatie met omstandigheden waarbij de houder niet verwijtbaar handelt, zullen we bij De Dag Door transparant met ouders/verzorgers en Oudercommissie communiceren over datgene wat we hebben gedaan of gepoogd te doen om de wettelijke regel van de vaste gezichten, na te komen.

2
Welke acties doen we vanuit De Dag Door om een andere vaste kracht in te zetten? En waarom is dat (nog) niet gelukt? Het kan bijvoorbeeld komen doordat de andere vaste kracht niet werkzaam is op de betreffende dag. Of doordat er sprake is van een verlofperiode.

3
Iedere werknemer heeft per slot van rekening recht op verlof en we hebben als houders niet de mogelijkheid om een andere vaste kracht te verplichten om buiten vaste werkdagen extra te werken. We pogen als houder uiteraard wel om samen met ons team een betrokken en probleemoplossende houding te hebben in ons werk op de groep.

4
Het zou in een uitzonderlijk geval kunnen voorkomen dat een vaste flexkracht wordt ingezet of iemand van een andere groep, die de kinderen goed kent. We kijken hierbij naar de kwaliteit die een bekend gezicht voor de kinderen met zich meebrengt. Een bekend gezicht betekent herkenning, vertrouwdheid en een gevoel van welbevinden mee voor het kind. Dat laatste is altijd ons streven en staat uitgebreid beschreven in ons pedagogische plan.
index  |  << vorige 1 2 3